1. راهنما
  2. اشتراک
  3. تفاوت میان اشتراک ساده و پیشرفته چیست؟

تفاوت میان اشتراک ساده و پیشرفته چیست؟

بزرگترین تفاوت بین اشتراک ساده و پیشرفته، تعداد صفحات اختصاص یافته برای ارسال و دریافت فکس در هر ماه است. در اشتراک ساده، به کاربر در ازای پرداخت ماهانه ۲۰,۰۰۰ تومان، ۱۵۰ صفحه و در اشتراک پیشرفته، در ازای پرداخت ماهانه ۴۰,۰۰۰ تومان، ۴۰۰ صفحه جهت دریافت و ارسال فکس تخصیص داده می شود.

در صورت به اتمام رسیدن تعداد صفحات تخصیص داده شده جهت دریافت و ارسال فکس، کاربر این امکان را دارد تا در ازای پرداخت هزینه جدا، همچنان امکان دریافت و ارسال داشته باشد. در اشتراک ساده به ازای هر صفحه مازاد مبلغ ۱۵۰ تومان و در اشتراک پیشرفته به ازای هر صفحه مازاد مبلغ ۱۰۰ تومان از حساب کاربر کسر خواهد شد.

همین حالا در سامانه اینترنتی FAX.IR به رایگان ثبت نام نموده و با توجه به میزان مصرف ماهانه خود، اقدام به ارتقا اشتراک نمایید.

FAX.IR-Sign-Up-Free