1. راهنما
  2. عمومی
  3. هزینه های ارسال و دریافت فکس

هزینه های ارسال و دریافت فکس

اگر من تمامی صفحه های خودم را در ماه تمام کنم، چه اتفاقی می افتد؟

شما باید اعتبار اضافی خریداری کرده تا بتوانید مجددا ارسال و دریافت داشته باشید.

آیا برای فکس های ارسالی ناموفق باید هزینه پرداخت شود؟

بله. چنانچه ارتباط شما با مقصد برقرار شده باشد از شما هزینه کسر می گردد.

اگر صفحات رایگان ماهیانه من به اتمام رسیده باشد باید تا پایان ماه صبر کنم؟

خیر. شما می توانید اعتبار اضافی خریداری کنید.

آیا صفحات رایگان من در صورت استفاده نکردن به ماه بعد منتقل خواهد شد؟

خیر. صفحات رایگان شما در صورت استفاده نکردن از بین می رود و به ماه بعد اضافه نمی شود.

آیا اعتبار اضافی خریداری شده فقط در همان ماه قابل استفاده می باشد؟

خیر. در صورت خرید اعتبار اضافی و باقی ماندن آن، به ماه بعد منتقل می شود.

چرا گاهی اوقات هزینه مربوط به ارسال یک صفحه بیشتر از یک صفحه می شود؟

بیشتر فکس های ارسالی بیشتر از ۶۰ ثانیه طول نمی کشد اما با این وجود، اگر فکس شما بیشتر از ۶۰ ثانیه طول بکشد برای آن باید یک صفحه اضافی محاسبه کنید. در ضمن با توجه به ناحیه مخابراتی که از آنجا اقدام به ارسال می کنید، ممکن است هزینه بیشتری از شما دریافت شود. شما می توانید هزینه دقیق برای هر مقصد را در صفحه تعرفه ها ملاحظه نمایید.

به عنوان مثال، ارسال یک صفحه فکس با مدت زمان انتقال ۶۰ ثانیه به عنوان یک صفحه شناخته می شود و ارسال همین صفحه در زمان یک دقیقه و شش ثانیه به عنوان دو صفحه شناخته می شود.