1. راهنما
  2. ارسال فکس
  3. چگونه یک فکس را برای مقاصد مختلف (چندین شماره فکس) به صورت همزمان ارسال کنم؟

چگونه یک فکس را برای مقاصد مختلف (چندین شماره فکس) به صورت همزمان ارسال کنم؟

در سامانه اینترنتی FAX.IR این امکان را دارید تا با استفاده از قابلیت فکس انبوه، یک فکس خاص را به بیش از یک مقصد ارسال کنید.

برای استفاده از قابلیت فکس انبوه، فقط کافی است شماره های مقصد را در قسمت مقصد وارد کرده و آنها را با کاما جدا نمایید.

توجه داشته باشید که شما امکان ارسال فکس انبوه تا حداکثر ۵۰۰ شماره مقصد را دارید.